اخبار

قوانین راهنمایی و رانندگی در ترکیه | توران ازمیر | قانون های راهنمایی و رانندگی در ترکیه

افزایش جریمه رانندگی در ترکیه

افزایش جریمه های رانندگی در ترکیه

*YENİ TRAFİK CEZALARI*

📵⛔️❌⭕️🚫🚯

حداکثر سرعت مجاز داخل شهر ۵۰ کیلومتر تعیین شده است

●سرعت غیر مجاز بین ۵۵ تا ۶۵ کیلومتر درساعت ۵۳۵ لیر
●سرعت ۶۵ تا ۷۵ کیلومتر ۹۸۸
●۷۵کیلومتر و بالاتر ۵۰۰۲ لیر

■■■■■■■■■■■■
جاهایی که سرعت مجاز ۸۰ است

●سرعت ۸۸ تا ۱۰۴ شامل ۹۳۵لیر جریمه 88
●سرعت ۱۰۴ تا ۱۲۰ شامل ۲۴۸۸ لیر جریمه 104
●سرعت ۱۲۰ و بالاتر شامل ۴۰۰۲ لیر جریمه 120

■■■■■■■■■■■■
بیرون شهر جاده دوطرفه سرعت مجاز ۹۰

●سرعت غیر مجاز بین ۹۹ تا ۱۱۷ شامل ۹۳۵ لیر جریمه
●۱۱۷ تا ۱۳۵ شامل ۲۴۸۸ لیر جریمه
●سرعت ۱۳۵ و بالاتر ۴۰۰۲ لیر

■■■■■■■■■■■■■
بیرون شهر جاده های دو طرفه جداشده ، سرعت مجاز ۱۱۰ کیلومتر

●سرعت غیر مجاز ۱۲۱ تا ۱۴۳ کیلومتر شامل۳۳۵ لیر جریمه
●۱۴۳ تا ۱۶۵ شامل ۹۸۸ لیر
●۱۶۵ و بالاتر شامل ۴۰۰۲ لیر
■■■■■■■■■■■■■

اتوبان با سرعت مجاز ۱۲۰

●سرعت غیر مجاز ۱۳۲ تا ۱۵۶ شامل ۵۳۵ لیر جریمه132
●۱۵۶ تا ۱۸۰ شامل ۶۰۸ لیر
●۱۸۰ و بالاتر ۴۰۰۲ لیر

■■■■■■■■■■■■■■

رانندگی بدون گواهینامه ۹۹۱۸ لیر جریمه

■■■■■■■■■■■■■

رانندگی بدون کمربند ایمنی ۱۰۰۸ لیر

■■■■■■■■■■■■■

آسیب رساندن به تابلوهای راهنمایی، پرت کردن زباله، مسدود کردن راه و… شامل ۴۸۸ لیر جریمه

■■■■■■■■■■■■■

رانندگی در حالت مستی
بار اول ۱۰۰۲ لیر
بار دوم ۳۲۵۶ لیر
بار سوم ۴۰۱۸ لیر جریمه دارد

خودداری از دمیدن در دستگاه الکل سنج ۹۸۶۹ لیر جریمه

■■■■■■■■■■■■■
راه ندادن به عابران در محل خط کشی عابر پیاده ۶۷۸ لیر

■■■■■■■■■■■■■

رانندگی خودرو بدون بیمه ۱۰۰۸ لیر جریمه+حذف تخفیفات

■■■■■■■■■■■■■

رانندگی خودرو بدون معاینه فنی ۹۳۵ لیر جریمه

■■■■■■■■■■■■■

رانندگی در خلاف جهت ۲۰۰۰لیر
عبور از چراغ قرمز ۹۳۵ لیر
در صورت سه بار تکرار گواهینامه بمدت ۱۵ روز مصادره

■■■■■■■■■■■■■

مکالمه با تلفن همراه ۵۳۵لیر

■■■■■■■■■■■■■
عبور پرسرعت از خط عابر و تقاطع و جلو مدارس ۹۸۸۸لیر

■■■■■■■■■■■■■

توقف در محل ممنوع ۷۰۹ لیر