توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

پسوند تعدد انجام فعل ترکی

پسوند تعدد انجام فعل ترکی

پسوند

-e … -e/-a … -a/-ye … -ye/-ya … -ya/-meye … -meye/-maya … -maya

به معنای تعدد انجام فعل است. یعنی حالتی که یک فعل بارها و بارها تکرار شود.

📘Konuşa konuşa Türkçe’yi öğrendin.
آن قدر صحبت کردی و صحبت کردی که تورکی را یاد گرفتی.

📘Yanlış yapa yapa doğru yapmayı öğreneceksin.
آنقدر اشتباه می کنی و می کنی تا یاد می گیری چطور درست (این کار را) انجام بدهی.

📘Gelmeye gelmeye evimin adresini unuttun.
آنقدر نیامدی و نیامدی تا آدرس خانه ام را فراموش کردی.

📘Gözlerimin içine baka baka yalan söylüyorsun.
به درون چشمانم نگاه می کنی و دروغ می گویی.

📘Görüşmeye görüşmeye birbirlerinden uzaklaştılar.
آنقدر با هم ملاقات نکردند و نکردند تا از هم دور شدند.

📘Anne kızına seve seve yemek verir.
مادر باعشق به دخترش غذا می دهد

📘Bula bula bu evi mi buldunuz?
پیدا می کنیم پیدا می کنیم این خانه رو پیدا کردید؟

✅نکته: گاهی دوفعلی که پشت سرهم می آیند می توانند متفاوت باشند. مانند:

📘Bebekler düşe kalka yürümeyi öğrenirler.
نوزادان با افتادن و بلند شدن راه رفتن را یاد می گیرند.
📘Kocasını kaybeden kadın ağlaya sızlaya bize geldi.
زنی که شوهرش را از دست داده بود گریان و نالان به پیش ما آمد.