اخبار

برگه ترک خاک ترکیه | توران ازمیر |علت و زمان ترک خاک ترکیه | ترک خاک در ترکیه

برگه ترک خاک ترکیه

نکاتی درباره برگه ترک خاک ترکیه

افرادی که برگه ترک خاک ترکیه و حکم به اخراج آنها شده است, به هنگام ابلاغ حکم اخراج, برای ترک ترکیه حداقل10 روز و حداکثر 30 روز مهلت داده می شود.

در خصوص افراد دیل این مهلت در نظر گرفته نمی شود:

  • احتمال فرار و مخفی شدن آنها وجود دارد
  • افرادی که مقررات ورود و خروج قانونی را نقض نمایند
  • افرادی که از سند جعلی استفاده نمایند
  • افرادی که به استناد اسناد مجعول جهت اخذ مجوز اقامت اقدام نموده یا مجوز اقامت اخذ نموده و این امر به اثبات رسیده باشد
  • افرادی که برای نظم , امنیت  و بهداشت عمومی تهدید ایجاد نمایند (مثلا افرادی که در کاروان امید دستگیر شدند)