All Posts in "ساعت فصلی" Tag

Tag archive page

اختلاف ساعت کشورهای جهان با ایران چند ساعت است؟

برای سفر به تمام نقاط دنیا از ایران یا ارتباط و تماس با کشورهای مختلف باید بدانید که در کشور مورد نظرتان اکنون چه ساعتی است.

اختلاف ساعت بر روی زمین و در بین کشورهای مختلف به دلیل موقعیت جغرافیایی

و طلوع و غروب خورشید و حرکت چرخشی زمین به دور خود و همچنین به دور خورشید ایجاد می شود.