All Posts in "جریمه حق خاک ترکیه" Tag

Tag archive page

فعل توانایی در زبان ترکی ( حالت مثبت ) | توران ازمیر | فعل توانایی در زبان ترکی

ماندن افراد پس از دریافت راندوو در ترکیه

شرایط ماندن افراد پس از دریافت راندوو در ترکیه چگونه است؟ کسانی که راندوو را دریافت می کنند , اگر هنوز مدت ۹۰ روز اقامت آنها در ترکیه به سر نیامده باشد , با وجود در دست داشتن راندوو (نوبت اداره اقامت) می توانند کشور ترکیه را ترک کنند و تا سر رسید زمان ۹۰…