All Posts in "ترک خاک ترکیه" Tag

Tag archive page

برگه ترک خاک ترکیه | توران ازمیر |علت و زمان ترک خاک ترکیه | ترک خاک در ترکیه

برگه ترک خاک ترکیه

نکاتی درباره برگه ترک خاک ترکیه افرادی که برگه ترک خاک ترکیه و حکم به اخراج آنها شده است, به هنگام ابلاغ حکم اخراج, برای ترک ترکیه حداقل10 روز و حداکثر 30 روز مهلت داده می شود. در خصوص افراد دیل این مهلت در نظر گرفته نمی شود: احتمال فرار و مخفی شدن آنها وجود…