All Posts in "بیمه ایران در ترکیه" Tag

Tag archive page

سیستم درمانی کشور ترکیه برای مهاجران | توران ازمیر | هزینه درمان مهاجران ترکیه | سیستم درمان ترکیه

سیستم درمانی کشور ترکیه برای مهاجران

بهره‌مندی مهاجران از سیستم درمانی بیمه کشور ترکیه –نویسنده: حمیدرضا رسولی– بعد از موضوع اقامت و اخذ مجوز اسکان مهمترین مسئله در بین خانواده‌هابهره‌مندی از سیستم درمانی و هزینه درمان مهاجران ترکیه و استفاده از بیمه‌های خصوصی می‌باشد که در حین گرفتن مجوز اقامت آن را خریداری کرده‌ایم. بعد از سال ۲۰۱۳ بیمه‌های خصوصی, بندی…