All Posts in "برگشت پول پیش خانه" Tag

Tag archive page

برگشت پول پیش,فسخ قرارداد و قوانین اجاره | توران ازمیر | قوانین اجاره و برگشت پول پیش | قوانین فسخ قرارداد در ترکیه

برگشت پول پیش,فسخ قرارداد و قوانین اجاره

نحوه برگشت پول پیش و فسخ قرارداد و قوانین اجاره در ترکیه اگر زیر 1 سال بخواهید اپارتمانی که اجاره کردید تخلیه کنید پول پیش به شما برگردانده نمیشود . هیچ عذر و بهانه ای را قبول نخواهند کرد برای زیر 1 سال تخلیه, پس با چشم باز انتخاب کنید . و برای تخلیه بعد…