All Posts in "اطلاعات عمومی ترکیه" Tag

Tag archive page

اطلاعات عمومی ترکیه

کشور ترکیه به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در تمام دنیا به حساب می آید و در زمینه اقتصاد آمار خوبی داشته .ترکیه حدود ۸۰ میلیون تن (براورد ۱۳۹۴) جمعیت دارد;