All Posts in "اطلاعات رشته های دکترا دانشگاه اژه" Tag

Tag archive page

رشته های مقطع دکترا دانشگاه اژه ازمیر

رشته های مقطع دکترا دانشگاه اژه ازمیر دانشکده علوم پایه  تشریح  بیوفیزیک  بیوشیمی پزشکی  بهداشت عمومی  انگل شناسی  فیزیولوژی  زیست شناسی پزشکی  پزشکی ورزشی  کاربردهای بیومدیکال در ورزش  بافت شناسی و جنین شناسی  دونولوژی و تاریخ پزشکی  سلامت و بیماریهای کودکان  بهداشت و بیماریهای کودکان (ژنتیک)  پزشکی قانونی  پزشکی قانونی (سم شناسی قانونی)  انکولوژی تابش…