All Posts in "اشغال ازمیر" Tag

Tag archive page

تاریخ معاصر ازمیر

در ارتباط با وقایع تاریخ معاصر ازمیر همواره دو گفتمان مقابل هم بوده است:

یکی گفتمان ملی میهنی ترک است که طرفداران ناسیونالیست از آن حمایت می کنند و دیگری گفتمان واقع گرایی است که اذعان دارد ترکیه شکست های سنگینی خورده است و افراد زیادی مجبور به تبعید و از دست دادن خانواده های خود شده اند.