All Posts in "اداب کار در ترکیه" Tag

Tag archive page

فرهنگ کار در ترکیه

آداب و فرهنگ کار در ترکیه

کار کردن درترکیه برای یک کارفرمای ترک نیازمند آگاهی داشتن از فرهنگ کار در ترکیه و هماهنگی با آداب و رسوم کاری مردم است.
قبل از هر چیزی باید بدانید ترک ها انسان هایی کشور دوست می باشند و به شما پیشنهاد می کنیم هیچ نوع فعالیت تجاری که یکپارچگی کشور را به خطر بیندازد شروع نکنید.