حریم خصوصی

خرید خانه در ازمیر

حریم خصوصی

توران ازمیر اطلاعات زیادی از شما دریافت نمی کند. شاید فقط ایمیل و شماره تماس. آن هم در فرمهایی که شما برای مهاجرت به ازمیر و یا مهاجرت به ترکیه پر می کنید. اما همین کم هم برای ما جزو اسرار است. سعی می کنیم از انتشار آنها خودداری کنیم. شاید شما نخواهید کسی بداند که تصمیم به مهاجرت دارید. این برای ما مهم است.