All Posts in "ویلا" Category

Category archive page

ویلا در ازمیر

تخریب ویلاهای غیر مجاز در ازمیر

شهرداری بوجا در ازمیر ترکیه، برای حفظ شهر سبز، در راستای اهداف چند صد ساله ازمیر، به مبارزه علیه سازندگان غیر مجاز ادامه داده و و به تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در ازمیر مخصوصا منطقه بوجا ادامه می‌دهد.