اخبار

کادر مجرب و تسحیلات پیشرفته نیرو های مسلح ترکیه و آذربایجان | اخبار ترکیه

کادر مجرب و تسحیلات پیشرفته نیرو های مسلح ترکیه و آذربایجان

کادر مجرب و تسحیلات پیشرفته نیرو های مسلح ترکیه و آذربایجان

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه درباره رزمایش زمستانی گردان ‌های ترکیه-آذربایجان 2021 گفت؛ نیرو های مسلح ترکیه و آذربایجان با کادر مجرب و تسحیلات پیشرفته توانایی‌ های خود در شرایط دشوار جغرافیایی را به نمایش گذاشت. باید دربرابر هرگونه تهدید و خطر آمادگی داشته باشیم. چرا که تهدید و خطرات نه تنها افزایش پیدا کردند بلکه نوع و روش آنها نیز تغییر کرده است.