استان ادلب

استان ادلب

نبرد خان شیخون ، عقب نشینی شورشیان بعد از پنج سال | توران ازمیر | عقب نشینی شورشیان

نبرد خان شیخون ، عقب نشینی شورشیان بعد از پنج سال | توران ازمیر | عقب نشینی شورشیان

Leave a Reply