توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیترین خبرهای دنیای املاک

فعل توانایی در زبان ترکی ( حالت مثبت ) | توران ازمیر | فعل توانایی در زبان ترکی

صرف افعال گذشته در زبان ترکی استانبولی

در مطالب گذشته صرف افعال حال ساده را آموختیم.

اکنون با مروری بر آنها قصد داریم صرف افعال گذشته را شرح دهیم.

پیشنهاد می کنم این مطلب را از دست ندهید تا زبان ترکی استانبولی را با ما یاد بگیرید.

با ما همراه باشید و همچنین بخش آموزش زبان ترکی را اینجا دنبال کنید.

زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی یکی از نزدیک ترین زبان ها به زبان فارسی است. به علت مجاورت کشور های ایران و ترکیه همواره ضرورت یادگیری ترکی وجود داشته است. در ایران نیز عده بسیاری آذری زبان وجود دارد. زبان آذری و زبان ترکی استانبولی دارای ریشه مشترک و بسیار نزدیک بهم می باشند. زبان ترکی  استانبولی از شاخه زبان‌های آلتایی از خانواده زبان‌های اورال-آلتایی است. به زبان‌های ترکی و مشابه آن زبان‌های اغوز گفته می‌شود.

به زبان‌های ترکیه‌ای، آذری، قزاق، قرقیزی، تاتار، ترکمنی، ازبکی و بسیاری از زبان‌هایی که در بالکان تا آسیای مرکزی و شما غربی چین و جنوب سیبری صحبت می‌شود زبان‎های اغوز می‌گویند.

در هر زبان چهار مهارت اصلی ضروری می باشد:

  • خواندن
  • نوشتن
  • شنیدن
  • صحبت کردن

این چهار مهارت اصلی را تشکیل می دهند.

برای تسلط به هر زبانی دانستن لغات و گرامر لازم و ملزوم یکدیگر است.

در مقاله پیش رو قصد داریم زمان حال ساده را در ترکی استانبولی برای شما آموزش بدهیم و امیدواریم در این روش که به عنوان آسانترین راه یادگیری زبان ترکی به حساب می آید بتوانیم به شما کمک قابل قبولی بکنیم.

 

افعال گذشته

افعال گذشته به دسته ای از افعال گفته می شود که به انجام کاری در گذشته دلالت می کند. به طور مثال وقتی می گوییم :”من دیروز از مغازه لباس خریدم” فعل خریدم به از مصدر خریدن به گذشته دلالت دارد. برای صرف افعال گذشته در ترکی استانبولی از قواعد زیر استفاده می کنیم:

شناسه ضمیر  + di/dı/du/dü + بن فعل

و در صورتی که حرف اخر فعل یکی از حروف f,e,s,h,e,p,ş,ç باشد از قاعده زیر بهره می بریم:

شناسه ضمیر  + ti/tı/tu/tü + بن فعل

 

برای مثال فعل gelmek به معنی آمدن را در نظر بگیرید پس بنابراین” آمدم” می شود: geldim

حال به صرف این افعال ترکی دقت کنید:

آمدم     geldim
آمدی geldim
آمدgeldi
آمدیمgeldik
آمدیدgeldiniz
آمدندgeldiler

فعل Gitmek  به معنای رفتن را در نظر بگیرید:

رفتمgittim
رفتی   gittin 
رفتgitti
می رویمgittik
می رویدgittiniz
می روندgittiler

فعل Göndermek  به معنای فرستادن را در نظر بگیرید:

فرستادمgönderdim
فرستادیgönderdin
فرستاد gönderdi
فرستادیمgönderdik
فرستادیدgönderdiniz
فرستادندgönderdiler

فعل Içmek  به معنای نوشیدن را در نظر بگیرید:

نوشیدمiçtim
نوشیدیiçtin
نوشیدiçti
نوشیدیم  içtik
نوشیدیدiçtiniz
نوشیدندiçtiler

فعل  Vermek به معنای دادن را در نظر بگیرید:

دادمverdim
دادیverdin 
داد  verdi
دادیم verdik
دادیدverdiniz
دادندverdiler

فعل  Yapmak به معنای انجام دادن را در نظر بگیرید:

انجام دادم yaptim 
انجام دادیyaptin
انجام دادyapti
انجام دادیمyaptik
انجام دادیدyaptiniz
  انجام دادyaptiler

جملات حال ساده

در ادامه مثال هایی از جملات حال ساده افعال ترکی  را از فارسی و معادل آن در زبان ترکی استانبولی می آوریم:

من به خانه رفتمBen eve gittim
مادرم به ازمیر آمدAnnem Izmire geldi
برادرم در ازمیر زندگی می کردErkek kardeşim Izmirde yaşti
تو در کارخانه کار کردیSen fabrika Çalıştin
آنها موزیک گوش دادندOnlar müzik dinlediler
او سیگار کشیدO sigara içti
همسرم غذا پختKarim yemek pişti
خواهرم تکالیفش را انجام دادAblam ödevini yapti
آنها تلویزیون تماشا کردندOnlar televizyon seyr ettiler
من موقعیت شما را درک کردمDurumunu anladim

منفی کردن

برای منفی سازی افعال ترکی در زمان حال ساده در زبان ترکی استانبولی کافی است از “ma” استفاده کنید.

نرفتمgitmadim
نیامدمgelmadim
نفرستادمgöndermadim
نگاه نکردمizlemadim
ننوشیدمiçmadim
گوش نکردمdinlemadim
ندادمvermadim
ننوشتمyazmadim
دوست نداشتمsevmadim
متنفر نبودمnefret etmadim

حالت سوالی

برای ساختن حالت های سوالی در زبان ترکی استانبولی از الگوی زیر بهره می بریم:

برای مثال فعل رفتن “gitmek” را در نظر بگیرید:

آیا رفتم؟ ?gittim mi
آیا رفتی؟ ? gittin mi
آیا رفت؟?  gitti mi
آیا رفتیم؟?  gittik mi
آیا رفتید؟ ?  gittiniz mi
آیا رفتند؟ ?gittiler mi

به عنوان مثالی دیگر فعل فرستادن “gönder”  را در نظر بگیرید:

آیا فرستادم؟? gönderdim mi
آیا فرستادی؟ ? gönderdin mi
آیا فرستاد؟?  gönderdi mi
آیا فرستادیم؟?  gönderdik mi
آیا فرستادید؟?  gönderdiniz mi
آیا فرستادند؟? gönderdiler mi

به عنوان مثالی دیگر فعل فروختن “satmak”  را در نظر بگیرید:

آیا فروختم؟?sattim mi
آیا فروختی؟? sattim mi
آیا فروخت؟? satti mi
آیا فروختیم؟?  sattik mi
آیا فروختید؟?  sattiniz mi
آیا فروختد؟? sattiler mi

حالا آیا با دانستن مباحث بالا می توانید مثال های زیر را بسازید؟

آیا شما کار کردید؟

من نمی خواستم.

من خسته بودم.

تو را دوست داشتم.

شب ها تلویزیون نگاه نمی کردم.

آیا دوستی در این شهر داشتی؟

در سفر چه کاری انجام می دادی؟

چرا قبل از آمدن به مدرسه تکالیف را انجام ندادی؟