شمار بیکاران ترکیه از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت.

اخبار | توران ازمیر | اخبار از ازمیر ترکیه

اخبار | توران ازمیر | اخبار از ازمیر ترکیه

Leave a Reply