آتش سوزی در ازمیر

آتش سوزی در ازمیر

آتش سوزی جنگل در ازمیر مساحتی به اندازه 900 زمین فوتبال را نابود کرد | توران ازمیر | آتش سوزی در ازمیر

آتش سوزی جنگل در ازمیر مساحتی به اندازه 900 زمین فوتبال را نابود کرد | توران ازمیر | آتش سوزی در ازمیر

Leave a Reply